خاکستون

دانشجویان مهندسی کشاورزی - علوم خاک دانشگاه صنعتی شاهرود - پردیس بسطام

چگونه یک گزارش کار خوب و کامل بنویسیم

یادگیری نحوه نوشتن یک گزارش آزمایش کامل و ارائه نتایح و تحلیل به شکل علمی و دقیق یکی از هدفهای درس آزمایشگاه فیزیک پایه یک است. به این منظور و برای تحلیل داده ها، ارائه و ثبت نتایج بدست آمده از آزمایشها  لازم است دانشجویان گزارش آزمایش را تهیه و حداکثر یک هفته بعد از انجام آزمایش به دستیار آزمایشگاه تحویل دهند.

یک گزارش آزمایش باید دارای بخشهای زیر باشد:

 • صفحه نخست شامل عنوان آزمایش، نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی آزمایشگر، تاریخ انجام آزمایش و گروه ثبت نامی

 • موضوع آزمایش

 • هدف از انجام آزمایش

 • مقدمه (کوتاه)

 • تئوری (کوتاه)

 • وسایل لازم برای انجام آزمایش

 • نحوه انجام آزمایش و نکاتی که باید در حین انجام آزمایش مورد توجه قرار گیرند(کوتاه)

 • رسم نمودارها، تحلیل دقیق داده ها و تحلیل رفتار منحنی ها در نواحی مختلف

 • محاسبه مواردی که در دستور کار خواسته شده اند.

 • محاسبه خطاها (انحراف معیار میانگین) و دلایل بروز خطا

 • ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود شرایط آزمایش

 • پاسخ به سئوالات

 • جداول داده های ثبت شده

باید توجه داشت که تمامی واحدها بر حسب SI آورده شده و هر کمیتی با واحد مورد نظر آن ذکر شود. برای نوشتن گزارش باید ارقام بامعنی در محاسبات و ارائه نتایج مورد توجه قرار گیرد. برای رسم تمامی منحنیها باید از نرم افزارهای موجود مانند Excel، Origin و مانند آنها استفاده شود.

 

 

گزارش کار نمونه

مکتوب در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۱۷ با قلم مدیریت وبلاگ(حسین چراغی)